Sadnice oraha - Kruševac

Pravilan raspored sadnica oraha

U zasadima oraha sadnice mogu biti raspoređene u kvadrat, pravougaonik, trougao i po izohipsama.

Po kvadratnom rasporedu sadnice oraha su posađene u pravim redovima, sa podjednakim rastojanjem između redova i u redovima tako da se redovi pruža ju i uzduž i popreko, i to pod pravim uglom. Zahvaljujući takvom razmeštaju voćke su podjednako izložene svetlosti i imaju podjednak hranljivi prostor. Taj raspored obezbeđuje najlakšu obaradu zemljišta u oba pravca.

Pravougaoni raspored sadnica oraha se razlikuje od prethodnog po tome što je rastojanje između redova veće i što je rastojanje između stabala u redovima manje, tako da se krune voćaka kad odrastu u redovima često dodiruju. Taj način rasporeda sadnica omogućava međurednu obradu u jednom pravcu. Zbog toga se pravac redova podešava prema izvodljivosti mehanizovane obrade zemljišta i borbe protiv biljnih štetočina i izazivača bolesti.

Trougaoni raspored sadnica oraha primenjuje se kada se formira kotlasta piramidalna kruna. Voćke imaju podjednako rastojanje u svim pravcima i mogućaje obrada zemljišta u mladim zasadima u tri pravca. Ovde se voćke sade na temenima ravnostranog trougla. Stabla svakog drugog reda nalaze se u međuprostorima naizmeničnih redova.

Raspored sadnica oraha po izohipsama primenjuje se na strmim terenima, gde preti opasnost od erozije. Kod tog rasporeda razmak između redova je nejednak, često se po¬j avljuju suredice, što otežava obradu i druge agrotehničke mere u orašaru. Raspored voćaka po izohipsama prilagođava se padu terena, ali tako da se izbegne umetanje kratkih redova- suredica. Zbog toga je mnogo bolje da se redovi lome na izvesnim tačkama i prilagođavaju geometrijskim terasama, umesto da se umeću kratki redovi.

Prilikom rasporeda sadnica oraha u zasadu treba nastojati da redovi budu pravi i da se pružaju u pravcu sever – jug. Na taj način su sadnice oraha najbolje izložene sunčevoj svetlosti. Kakvi će redovi biti zavisi naročito od reljefa, erozionih procesa, unutrašnjih komu¬nikacija i dr. U vetrovitim rejonima najbolje je da su redovi upravni na pravac vetra, kako bi se umanjilo njihovo nepovoljno dejstvo.

Scroll